1. SPRAWY LOKATORSKIE
  1. Postępowanie z lokatorami, którzy nie regulują opłat – Procedury postępowania krok po kroku z lokatorem zalegającym z zapłatą czynszu: metody diagnozowania kondycji finansowo-społecznej lokatora –> dobór narzędzi prawnych i dokumentacji w zależności od wyników diagnozy.
  2. WAŻNE Dewastacja mienia - schemat postępowania w przypadku dewastacji mienia, kradzieży oraz wykrycia nielegalnego poboru energii, gazu i wody. procedura dowodowa. Gotowe procedura dowodowa w oparciu o regulamin wspólnoty/spółdzielni wraz propozycjami pisma, raportów i wezwań.
  3. Postępowanie w przypadku nieprzestrzegania przez lokatorów zasad współżycia społecznego - jakie prawa ma zarządca w sytuacji, gdy upomnienia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
  4. Procedura egzekwowania obowiązku utrzymania czystości i porządku w budynku-krok po kroku. Podstawy prawne jakimi można uzasadniać postępowanie nakazowe w stosunku do lokatora.
  5. Samowole budowlane. Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną w budynkach mieszkalnych – podstawa prawna i zakres sankcji, które zarządca może zastosować zgodnie z nowym prawem budowlanym. Dodatkowo wzory pism zakazujących samodzielnych przeróbek budowlanych oraz gotowe do użycia pisma nakazowe.
  6. Eksmisja lokatorów etap po etapie. Procedura wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego krok po kroku. Wzory wypowiedzenia umowy najmu, przykładowe protokoły z komisyjnych wejść do lokali oraz pisma procesowe.
  7. TYLKO U NAS Konflikty i ich rozwiązywanie – jak prowadzić negocjacje, trudne rozmowy i doprowadzić do zawarcia ugody lub kompromisu. Sprawdzone metody prowadzenia zebrań, spotkań i praktyczne rady dotyczące wystąpień publicznych.
  8. Podnoszenia opłat. Prawa i obowiązki zarządcy, by do końca doprowadzić planowany wzrost opłat za użytkowanie lokalu zgodnie z art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów. Prawa przysługujące lokatorom w zakresie kwestionowania podwyżek czynszu.
 2. ADMINISTROWANIE WSPÓLNOTĄ
  1. NOWOŚĆ Zarządca kontra deweloper – procedura dochodzenia praw z tytułu rękojmi po upływie gwarancji na roboty budowlane. Jakie przepisy regulują kwestię rękojmi m.in. na roboty budowlane? Jakie obowiązki i uprawnienia wynikają z tytułu rękojmi na roboty budowlane? Do kiedy roszczenie po upływie terminu rękojmi na roboty budowlane? Jak dochodzić w sądzie praw z rękojmi na roboty budowlane?
  2. Lokale użytkowe z odrębnym prawem własności – zasady oznaczania udziałów w nieruchomości wspólnej i opłat przynależnych wspólnocie w oparciu o ustawę o własności lokali.
  3. Monitoring – kto, kogo i gdzie może nagrywać. Jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie - ograniczenia w korzystaniu z monitoringu wizyjnego w kontekście RODO. W jaki sposób zarządca/spółdzielnia powinna przechowywać nagrania z monitoringu – wymogi prawne i ich stosowanie w praktyce.
  4. WAŻNE Drogi i parkingi wewnętrzne. W jakim zakresie zarządca może wpływać na organizację ruchu i parkowania na drogach wewnętrznych i osiedlowych. Skuteczne sposoby wydzielania miejsc parkingowych dla członków wspólnot i mieszkańców spółdzielni. Wytyczne jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty.
 3. FINANSE
  1. Rozrachunki i opłaty bieżące wspólnocie mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji i analizy stanu rozrachunków i wpływu na płynność finansową wspólnoty.
  2. PRZYDATNE Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej. Wytyczne do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty. Propozycje gotowych uchwał rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, a także sprawozdanie zarządu.
  3. Kredyty i zewnętrzne źródła finansowania Analiza prawnych i rynkowych możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla wspólnot i spółdzielni planujących inwestycje.
  4. Sprawozdania finansowe spółdzielni.
  5. Bieżące zarządzanie płynnością finansową – na przykładzie funkcjonowania spółdzielni omówienie sprawdzonych metod kontroli, pomiaru i oceny płynności finansowej
 4. KONTROLE I PRZEGLĄDY
  1. Dokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych. Co wpisać w KOB: 36 wzorcowo wypełnionych stron dotyczących rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB), gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy, lista kontrolna obowiązkowych dokumentów, które należy podpiąć do kolejnych stron.
  2. Dokumentowanie stanu technicznego: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, szczelność wewnętrznej instalacji gazu, warunki użytkowania butli gazowych na gaz ciekły, szczelność pokryw dachu oraz elementów obróbek blacharskich.
  3. PRAKTYKA Zasady bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Jak stworzyć wzorcowy regulamin użytkowania budynku, który zabezpieczy interesy zarządcy i właściciela – przykłady jednoznacznych zapisów. Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
  4. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości podczas utrzymania budynku. Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy nadzoru budowlanego podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy? W jaki sposób można odwołać się od decyzji pokontrolnej inspektora. Co grozi właścicielowi i zarządcy za pozostawienie budynku w nieodpowiednim stanie technicznym?
  5. Odpowiedzialność za uchybienia Wykaz przypadków, w których za uchybienia mogące prowadzić do zagrożenia katastrofą budowlaną bądź wypadkiem odpowiada lokator lub właściciel mieszkania, a kiedy odpowiedzialność spoczywa na zarządcy.
 5. REMONTY I INWESTYCJE
  1. AKTUALNE Procedury przy prowadzeniu remontów i napraw w budynku. Jak w oparciu o badania i kontrole techniczne, poprawnie i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi zaplanować prace budowlano-remontowe? Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas realizacji drobnych remontów i większych inwestycji, jak je nadzorować, aby zyskać pewność, że zostały one wykonane zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi odbioru?
  2. Co wpisać w KOB: zestaw gotowych wpisów umożliwiających właściwe udokumentowanie remontów i modernizacji obiektów - kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń, jak krok po kroku wypełnić strony 45-60.
  3. Plany remontowe. Przykładowy roczny plan remontowy części wspólnych nieruchomości. W jaki sposób precyzyjnie szacować koszty remontów i modernizacji obiektów? Dobór firmy wykonującej remont lub modernizację budynku – wzór bezpiecznej umowy oraz praktyczne przykłady zapisów umownych kluczowych dla terminowej realizacji zlecenia.